پیرو هماهنگی مسئول محترم مرکز جهاد کشاورزی شاخنات در مورخ 97/8/13 کیل گیری محصول زرشک از باغ خانم طاهره ملکی در روستای مهموئی با حضور کارشناسان ستادی سازمان با هدف انتخاب تولید کننده برتر در سال 97 انجام شد