در راستای انتخاب تولید کننده برتراستانی انار جهت رعایت عدالت در معرفی باغدار نمونه،  پس از اطلاع رسانی به انار کاران به شورای اسلامی کلیه روستاهای انار خیز  و کارشناسان پهنه شهرستان ونصب اطلاعیه ها در محل مساجد، در نهایت از بین افراد متقاضی 11 نفر انتخاب شدند و کمیته ای متشکل از روسای ادارات باغبانی، اداره ترویج و رئیس مرکز و کارشناسان مرکز باغستان تشکیل و پس از مراجعه به باغ ها و برآورد عملکرد ودر نظر گرفتن سایر شرایط،  در نهایت باغ آقای سید محمود سید محمدی برای کیل گیری انتخاب و  به مدیریت ترویج و باغبانی استان اعلام و سپس نسبت به کیل گیری با حضور مدیر شهرستان فردوس انجام شد.