د ر راستای انتخاب تولید کننده برترملی سال 96-97 از مورخ 97/8/1 لغایت 97/8/5 جلسات ارزیابی نهایی کاندیداهای مورد نظر با حضور کارشناسان ستادی وزارت و ستاد سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند برگزار گردید.در طی این مدت از محل فعالیت آقای هادی موهبتی کاندیدای تولید کننده برتر ملی گل رز،آقای علی عسکری کاندیدای مدیر عامل نمونه ملی اتحادیه مرغداران و آقای مهدی میرزایی کاندیدای مدیر عامل نمونه شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی بازدید و ارزیابی به عمل آمد.