هیئتی متشکل از مسئولین  مدیریت ترویج استان و آقایان مهندس پالوچ رییس گروه بهره وری منابع پایه تولید و مسوول کمیته انتخاب و معرفی منابع پایه معاونت ترویج وزارت به همراه آقای مهندس عمران از اداره کل منابع طبیعی کشور از پروژه تثبیت شن و بیابانزدایی منطقه بمرود شهرستان زیرکوه به عنوان کاندید نمونه کشوری در بخش منابع طبیعی بازدید به عمل آوردند. این پروژه توسط آقای علی رازقی درروستای بمرود به مساحت 250 هکتار در سال 96 با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان اجرا شد و سه گونه گیاهی تاغ، آتریپلکس و سالسولا کاشت گردیده است. این پروژه برای جلوگیری از حرکت شن¬های روان، کاهش عواقب بادهای 120 روزه سیستان و تامین خوراک دام در منطقه اجرا شد، که جزء موفق ترین پروژه¬های منابع طبیعی در کشور محسوب می گردد.