با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و حوزه مقاومت بیسج شهدای عبادی ماژان رژه تراکتوری به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، از جلوی شرکت تعاونی تولید مالک اشتر به سمت روستای تقی آباد با حضور مسئولین شهرستان خوسف و بخش ماژان برگزار گردید و با غبار رویی و عطر افشانی مزار شهیدان روستای تقی آباد، مراسم پایان یافت.