با همت مرکز جهاد کشاورزی ماژان واداره آموزش و ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف ، کلاس آموزشی آشنایی با آفات و بیماریهای مهم پسته وآشنایی با مرحه داشت پنبه در روستای تقی آباد بخش ماژان با حضور11نفر از کشاورزان ، در مورخ21/02/1401توسط کارشناسان مرکز برگزار گردید دراین کلاس درباره آفات و بیماریهای مهم پسته و نحوه مبارزه با آن و همچنین مرحله داشت پنبه توضیحات کامل داده شدو درپایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد و پیام ترویجی آفت پسیل پسته در بین کشاورزان توزیع گردید.