بنا به درخواست متقاضیان فعالیت در حوزه کشاورزی و پرورش قارچ خوراکی ،از تاریخ 97/7/15 لغایت 97/7/16 دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی در محل سالن آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار گردید و فراگیران با اصول فنی تولید این محصول آشنایی لازم را کسب نمودند