جلسه کمیته برنامه ریزی ترویج
باهدف تدوین برنامه ها و اهداف ترویج در سال جاری با حضور روسای ادارات ترویج شهرستان ها  و روسای ادارات ستادی ترویج برگزار شد در این جلسه مدیر هماهنگی ترویج توصیحاتی را در خصوص اهداف و بر نامه های ترویج ارائه نمودند و در ادامه در خصوص چگونگی هزینه کرد اعتبارات و نحوه اجرای صحیح برنامه ها و رفع موانع موجود بحث و تبادل نظر گردید