برداشت و کل گیری  پسته از باغات شهرستان فردوس به روایت تصویر