کاشت مکانیزه زعفران درشهرستان  فردوس باحضور 30 نفر از کشاورزان شهرستان در تاریخ 1397/06/24 به روایت تصویر