عملیات کیل گیری باغ پسته آقای مجتبی مشهدی در منطقه چاه سلطان از توابع شهرستان بردسکن کاندید نمونه ملی پسته در سطح 4 هکتار با حضور نمایندگان مدیریت های محترم باغبانی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  و هچنین نمایندگان و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی بردسکن در مورخ 97/06/25 به روایت تصویر.