روز مزرعه  آشنایی با بیماری آنگارا  یا التهاب حاد ویروسی کبد در طیور با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان ، کلینیک دامپزشکی بخش ، اداره بهبود تولیدات دامی ، اداره آموزش و ترویج و مرکز جهاد کشاورزی مود  ویژه مرغداران در تاریخ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح در محل مرکز جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این کارگاه به عوامل بیماری، راه‌های انتقال، راه‌های پیشگیری و درمان بیماری اشاره گردید.