نظربه پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید  به صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان سربیشه ،بازدیدهای دوره ای از فعالیتهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری جدید التاسیس از محل طرح ۱۰۰۰ صندوق در بخش درح شهرستان سربیشه توسط  سرپرست اداره آموزش وترویج مدیریت جهاد کشاورزی و بازرس صندوق کارافرینی امید شهرستان مورخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۰ از ۳ صندوق سپوک، غفرانی ها و کلاته شب  صورت گرفت و پس از تایید فعالیتهای بانوان توانمند مرحله نهایی وام پرداخت گردید.