به منظور انتقال یافته های پژوهشی و آگاهی باغداران  بخش گزیک شهرستان درمیان، برنامه روز مزرعه مقابله با صمغ دهی درختان میوه، آفت چوبخوار و سرخشکیدگی در باغات با تاکید بر درختان زرشک در روز سه شنبه  21 دی  ماه ، طبق با برنامه ریزی انجام شده توسط اداره آموزش و ترویج شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی گزیک  برگزار گردید.