در راستای طرح توانمندسازی زنان زنبوردار استان در خصوص تولید فرآورده های زنبور عسل، در تاریخ ۲۰ دی ماه وبینار آموزشی با حضور آقای یوسفی فر، رئیس اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی، و خانم دکتر بخشی، مشاور طرح، در خصوص مدیریت زنبورستان قبل از تولید فرآورده های زنبور عسل مورد بحث قرار گرفت. در این وبینار اولین گام، مدیریت آفات و بیماری ها و مبارزه با کنه واروا توضیحات کاربردی ارائه شد.  همچنین مشاور ملی طرح، آقای دکتر افروزان در خصوص اهمیت گرده و نقش میکروب زدایی آن به شرکت کنندگان توضیحاتی ایراد نمودند. از حضور جناب دکتر افروزان و همراهی سرکار خانم مهندس انواری مجریان  ملی طرح سپاسگزاری می شود.این وبینارباهمکاری سرکار خانم دکتر بخشی مشاوراستانی طرح توانمندسازی زنان زنبورداراستان ومدیرعامل شرکت دانش بنیان ترویج زانیار برگزارگردید.