اولین کانون جوانان روستایی و عشایری کشور در شهرستان سربیشه به نام  کانون جوانان روستایی و عشایری مود در تاریخ 1400/10/12 به شماره 14 به ثبت رسید. فعالیت این کانون جلب مشارکت جوانان روستایی و عشایری، برای نقش آفرینی آگاهانه و مسئولانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی و جوامع روستایی و عشایری می باشد.