با عنایت به اختصاص مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصد به صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی  امروز ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ ازفعالیتهای بانوان صندوق اعتباری خرد زنان روستای سرزه بخش مود توسط سرپرست اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه  به همراه بازرس صندوق کار آفرینی سربیشه آقای بهلولی بازدید صورت گرفت ومشاغل  مورد تایید قرار گرفت و از بانوان کارآفرین خواسته شد که در جهت آموزش سایر اعضا وترویج هنرهای دستی و فرآوری محصولات بخش کشاورزی که از بازار پسندی مناسبی برخوردار باشد،  پشتکار و جدیت بالاتری داشته باشند و در جهت تداوم اشتغال در صندوق خود پویا باشند.