برگزاری نشست ماهانه همکاران مدیریت هماهنگی ترویج با حضور مدیریت محترم وهمکاران وروسای ادارات  واریه گزارشات 9 ماهه توسط روسای ادارات 12دیماه 1400