کارگاه آموزشی  آشنایی با آفات وبیماریهای مربوط به محصولات گلخانه "تولید محصول سالم طرح استقرار استاندارد تشویقی محصولات گلخانه ای"  باهمکاری مرکز تحقیقات واموزش استان خراسان جنوبی باحضور ۴۰ نفر از زنان روستایی علاقمندبه کاشت محصولات گلخانه ای شهرستان خوسف ؛باتدریس جناب آقای دکتر توکلی  1397/05/29 درمحل گلخانه سرکار خانم الهام اصفهانی