درخصوص طرح استقرار استانداردهای کشاورزی MRL و IRANGAP ویژه زنان روستایی وانتخاب محصول خیار گلخانه ای در شهرستان خوسف _محمدیه استان خراسان جنوبی انتخاب وطی مراحل اجرای طرح در مورخه ۹۷/۵/۲۷نمونه گیری از یک‌ هکتار گلخانه خانم الهام اصفهانی ، به میزان ۴ کیلوگرم دست چین گردید،
نمونه گیری جهت آنالیز با حضور مدیر محترم باغبانی سازمان جناب آقای مهندس رضایی ؛ نماینده حفظ نباتات وکارشناس قرنطینه سرکار خانم مهندس سعیدی ، کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان خوسف سرکار خانم فرحناز درمیانی ؛کارشناس امور زنان روستایی شهرستان خوسف سرکار خانم زهرا سلطانی و کارشناس مسئول امور زنان روستایی مدیریت ترویج خانم صدیقه میرزایی بعمل آمد ،بدین صورت که دو بسته ۲ کیلویی یکی بعنوان شاهد و دیگری بعنوان نمونه با هماهنگی اداره استاندارد به آزمایشگاه تستا واقع دراستان خراسان رضوی ارسال گردید و مقررگردید ، طبق استاندارد های شماره ۱۳۱۱۷ -۱۲۹۶۸-۱۶۵۹۶انطباق بیشینه مانده ی آلاینده های کشاورزی را بررسی نمایندو نتیجه را به مدیریت ترویج ارسال نمایند .