درراستای اجرای طرح تولید محصولات سالم واستاندارد بازدید از باغچه  های سلامت وگلخانه تولید سبزی وصیفی سرکار خانم خدیجه فنودی کارآفرین وتسهیلگر وعضو صندوق اعتبارات خرد شهر مود درمورخ 1400/8/30 صورت گرفت این بازدید با حضور کارشناس مسول زنان روستایی ، رییس مرکز جهادکشاورزی شهر مود ورییس اداره ترویج شهرستان سربیشه وسرکار خانم همت پور مسول کانون جوانان روستایی وکارآفرین شهر مود نیز حضور داشتند .اقدامات لازم جهت اخذ گواهی استاندارد محصول سالم صورت پذیرفت .