بازدید مدیر هماهنگی ترویج استان خانم مهندس شیبانی،معاون مدیریت باغبانی مهندس درکی ، رییس اداره تجهیز و پشتیبانی مهندس ایمان پناه،رییس اداره تشکل های ترویج مهندس غوث،ورییس اداره ترویج و کارشناسان شهرستان از مرکز جهاد کشاورزی دهک جهت بررسی وضعیت مرکز
و همچنین دیدار با دکتر نیازی بخشدار محترم بخش سرداران وبازدید از گلخانه شرکت سبز اندیشان استخرک با سطح زیر کشت 3000 متر مربع جهت کیل گیری وارزیابی عملکرد در واحد سطح از محصول فلفل شیرین 1400/08/30