بازدید آموزشی صندوقهای خرد زنان روستایی برک ،از شهرستان سربیشه وشرکت تعاونی الزهرا،گلخانه
تعداد 35نفر
مورخه 15/5/97
استاد خانم همتی پور