زنان روستایی؛گل نی؛ ذکری صاحب صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی میشوند.طی بازدیدهای کارشناسان جهادکشاورزی درمیان وستادسازمان از نوارمرزی وحضور درروستاهای ذکری وگل نی شهرستان درمیان درمورخه ۹۷/۵/۲ جلسه ای باحضور زنان روستایی وشورای اسلامی روستاهای فوق وکارشناسان ستادسازمان ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان برگزار وفعالیت توسعه اقتصادی روستا ها به دستان زنان روستایی کلید خورد.