برگزاری دوره اموزشی پرورش مرغ  بومی روستای حسین اباد مورخ ۹۷/۴/۲۴ مرکز شوسف