به منظور انتقال یافته های ترویجی و آگاهی کشاورزان شهرستان زیرکوه ، در روز چهارشنبه 7 مهر ماه روز مزرعه آشنایی با ارقام مختلف پنبه برگزار گردید. این برنامه توسط اداره ترویج و آموزش کشاورزی و اداره تولیدات گیاهی شهرستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی  در محل مزرعه مقایسه ارقام پنبه آقای اسفروقی از کشاورزان پیشرو در روستای حسین آباد موهبتی انجام شد. در این روز مزرعه پنبه کاران شهرستان از نزدیک با ارقام خورشیدی، ساجدی، خرداد و ماکسا آشنا شده و خصوصیات عملکردی و زراعی این ارقام با توجه به شرایط آب و هوایی توسط کارشناسان مطرح گردید.