با توجه به مشاهده آفت کرم گلوگاه انار در بخش ارسک شهرستان بشرویه و لزوم مبارزه همگانی با این آفت و همچنین در ادامه سفرهای دوره ای مدیرجهاد کشاورزی این شهرستان به روستاها در جهت رفع مشکلات کشاورزان و دامداران ، طبق برنامه ریزی انجام شده جلسه ای در روز چهار شنبه 1400

/07/07 ساعت 7 بعداز ظهر  با حضور تعدادی زیادی از دامداران و کشاورزان بخش ارسک در محل مسجد جامع این شهر برگزار گردید . از دستاوردهای این سفر بررسی و قول مساعد جهت رفع مشکلات مربوط حوزه امور اراضی ، بررسی وضعیت قنوات ، مشکلات مربوط به تامین علوفه دام و آموزش باغداران درخصوص مبارزه با کرم گلوگاه می باشد