برگزاری دوره آموزشی بیماریهای مشترک انسان ودام روستای حسین اباد مورخ ۹۷/۴/۲۴  مرکز شوسف