کارگاه آموزشی ترویجی " ترویج فرهنگ زکات" با تدریس حاج آقا الماس وش  نماینده زکات شهرستان ویژه 25 نفر از بهره برداران بخش درح مورخ 10 شهریور ماه 1400 در محل چاه خسروی ها توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره ترویج شهرستان برگزار گردید.